Zmiany w Śremskim Maratonie Rowerowym

Kolarze i Kolarki
Ze względu na obecną epidemię koronawirusa pierwszy z maratonów tegorocznego cyklu w Śremie zostaje przełożony na późniejszy termin. W chwili obecnej nie możemy jeszcze podać nowego terminu maratonu. Nie mamy również pewności, czy się odbędzie. Z tego względu prosimy tymczasowo wstrzymać się od opłat startowych. W temacie zwrotów związanych ze zmianą terminu Maratonu lub ewentualnym odwołaniem proszę kontaktować się z Organizatorem: https://www.facebook.com/sremskimaratonrowerowy/

Kochani miłośnicy kolarstwa!

Nadzwyczajna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy z powodu korona-wirusa uzasadnia potrzebę daleko idącej ostrożności i rozwagi w naszych codziennych czynnościach. Musimy wszyscy poważnie potraktować sytuację i bezwzględnie stosować się do zaleceń służb sanitarnych i władz.

Musimy też liczyć się ze zmianą terminów lub odwołaniem naszych maratonów. Mamy nadzieję, że do Świąt Wielkanocnych sytuacja się na tyle unormuje, że będziemy mogli podjąć stosowne decyzje. Organizatorzy zapewniają też, że w przypadku odwołania naszych imprez dokonane wcześniej opłaty startowe zostaną zwrócone lub zaliczone na poczet maratonu organizowanego w późniejszym terminie – zgodnie z Państwa życzeniem.

Życząc Wszystkim dużo zdrowia

Organizatorzy Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2020.

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH 2020

 1. CEL MARATONÓW
 • Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
 • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
 • Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
 • Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
 • Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
 • Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: pl.
 • Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłączniena najkrótszym dystansie danej  imprezy .
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: pl.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

 • Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany komunikatem technicznym organizatora. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem minimum dwa numery startowe, z czego jeden przypinany na kierownicy, drugi na sztycy pod siodełkiem. Ewentualny trzeci na tylnej (dolnej) części koszulki. Liczbę i sposób umieszczenia numerów określi każdy organizator w swym komunikacie technicznym.
  Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
 • Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
 • Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 • Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i rowerów innych.
 1. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
 • Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
 • Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
 • Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
 • Pomiar czasu.
 • Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
 • Koszulka liderki i lidera w klasyfikacji OPEN.
 • Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii.
 • Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii.
 • Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień lub nagród.
 1. KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW

 

 • Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

–  M1         od 16do 17 lat (roczniki 2002 i 2003)

– M2         od 18 do 29 lat (roczniki 2001 do 1990)
– M3         od 30 do 39 lat (roczniki 1989 do 1980)
– M4         od 40 do 49 lat (roczniki 1979 do 1970)
– M5         od 50 do 59 lat (roczniki 1969 do 1960)
– M6         od 60 do 69 lat (roczniki 1959 do 1950)

– M7A      od 70 do 74 lat (roczniki 1949do 1945)

– M7B       od 75 do 79 lat (roczniki 1944 do 1940)

– M8          od 80 lat wzwyż (roczniki 1938 i starsze)

 • Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

–  K1         od 16 do 17 lat (roczniki 2002 i 2003)

– K2          od 18 do 29 lat (roczniki 2001 do 1990)
– K3          od 30 do 39 lat (roczniki 1989 do 19780)
– K4          od 40 do 49 lat (roczniki 1979 do 1970)
– K5          od 50 do 59 lat (roczniki 1969 do 1960)
– K6          od 60 do 69 lat (roczniki 1959 do 1950)

– K7          od 70 lat wzwyż (roczniki 1948 i starsze)

 

 1. Rodzaje rowerów:
  a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
  b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
  c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
  d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
  e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,
  f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond, oraz wspomaganych napędem elektrycznym (wyjątek patrz ppkt.g);
 1. g) Organizator maratonu może dopuścić podpórki czasowe jedynie dla dystansu Ultra.

 

 1. PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH
 1.  Maratony będą rozgrywane na następujących dystansach, których ilość na poszczególnej imprezie określa jej organizator:
  a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie.
  b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
  c) GIGA MARATON – dystans do 300 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
  d) ULTRA MARATON – dystans powyżej 300 km (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).

 

 1. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg. wzoru:
  pkt = (czas zwycięzcy / (podzielić) czas uczestnika) x WD
  Współczynniki WD :
DYSTANS Współczynnik WD
Mini Maraton 1000
Mega Maraton 2000
Giga Maraton 3000
Ultra Maraton 4000
 1. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
 2. Do klasyfikacji generalnej cyklu zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w połowie plus jednym (50 proc. + 1maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu – w najlepszych dla zawodnika maratonach.
 3. Do klasyfikacji generalnej dla poszczególnych dystansów w cyklu zalicza się punkty zdobyte w 50%+1 najlepszych dla uczestnika maratonów cyklu.
 4. W wynikach końcowych całego cyklu uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum 50%+1 maratonów.
 5. Istnieje możliwość zmiany ilości  maratonów zaliczanych do cyklu w trakcie jego trwania. Stąd też działanie 50%+1 może oznaczać dla 8 maratonów – 5, dla 7 maratonów – 4, dla 6 maratonów również 4.

VII. GRUPY STARTOWE

 1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w grupach o liczebności do 15 osób.
 2.  Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów szosowych i innych. Organizator ma prawo w odrębnych grupach startowych rozlokować same Panie. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator maratonu.
 3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych, mogą być łączeni
  w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu
  na dany maraton.
 4. Dla osób zgłaszających chęć startu w grupie (dotyczy tzw. grup towarzyskich) z określonymi zawodnikami organizator może dopuścić ich do wyścigu, lub przeprowadzić odrębny wyścig, jednak ich wyniki oraz wyniki wszystkich osób z tej grupy nie będą zaliczone do klasyfikacji pucharowej.
 5. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny, a jego wysokość (oraz terminy wpłat) jest określona w komunikacie technicznym danego maratonu.
 2. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.

 

 1. RUCH DROGOWY
 1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 1. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI

 

 1. Zwycięzcami Pucharu Polski będą:
 • w kategorii OPEN Panie i OPEN Panowie osoby z miejsc od 1 do 6;
 • w kategoriach wiekowych, z uwzględnieniem rodzaju roweru będą osoby (odrębnie Panie i Panowie), które zgromadzą największą ilość punktów w minimum 50%+1 startów i zajmą miejsca od 1 do 3.
  1. Zwycięzcami Małego Pucharu Polski dla dystansu Mini, oraz Mega będą osoby które wzięły udział w minimum 50%+1 maratonach na dystansie Mini lub na dystansie Mega i zajęły miejsca od 1 do 3, jedynie w klasyfikacji Open Panie i Open Panowie.
  2. Do klasyfikacji końcowej uwzględnia się najlepsze wyniki uzyskane na danym dystansie w 50%+1 maratonach.
  3. Do Rankingu Wszechczasów wlicza się wszystkie zdobyte w cyklu punkty.
  4. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za rok 2020 zorganizowane zostanie w terminie i miejscu określonym odrębnym komunikatem.

 

 1. KARY

Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.

 1. Kary wymienione w p.pkt a. – d. wymierzane są przez organizatora maratonu, w p.pkt e. – f. wymierzane są przez Zgromadzenie Organizatorów.
 2. Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.

XII. PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, jednak nie później niż do czasu rozpoczęcia oficjalnego zakończenia imprezy i rozpoczęcia dekoracji o godzinie wskazanej w harmonogramie.
 2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
  Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane: systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) lub strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg, lub oboma ww. jednocześnie tzn. systemem pasków i strzałek. O wybranej formie oznaczenia trasy organizator poinformuje uczestników imprezy.
 9. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Supermaratony 2020 – informacje wstępne

W przyszłym roku nasze maratony odbywać się będą na zasadach dotychczasowych. Mamy informacje o dołączeniu do naszej grupy kolejnych dwóch imprez. Po ostatnich korektach wstępny kalendarz maratonów w naszym cyklu wyglądałby następująco:
 
18 kwietnia – Śrem;
16 maja – Wolsztyn (zmiana – poprzednio był 9 maja);
30 maja – Koźmin Wlkp.;
7 czerwca – Łask;
21 czerwca – Pabianice;
11-12 lipca – Karpacz – Liczyrzepa ( z wjazdem na Śnieżkę w dniu 5 lipca)
25 lipca – Zieleniec;
29 sierpnia – Choszczno;
6 września – Zduńska Wola (z jednoczesnym zakończeniem cyklu)
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych imprez mam nadzieję, że będziemy poznawać już po nowym roku kiedy pojawią się pierwsze komunikaty techniczne i rozpoczniemy zapisy.
 
Nadal też podtrzymujemy deklarowane przyjęcie do naszego cyklu imprez z terenu Pomorza, oczywiście o ile chcą dostosować się do naszego regulaminu.

Zebranie organizatorów

W ostatni piątek Śrem gościł organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2020

W sympatycznej atmosferze zawarliśmy porozumienie ze wstępnymi założeniami dotyczącymi pewnych istotnych zmian regulaminowych w cyklu.

Otóż planujemy zmianę zasad ustalania grup startowych. Dalej będą to grupy do 12 osób startujące co ok. 3 min. Składy będą ustalane przez Organizatora na podstawie wcześniejszych wyników danego uczestnika. Składy grup na pierwszym maratonie w sezonie 2020 będą pochodną wyników osiągniętych w klasyfikacji końcowej pucharu za rok 2019. W następnych maratonach uwzględnione zostaną wyniki bieżące. Nad szczegółami jeszcze musimy nieco popracować głównie z naszymi informatykami prowadzącymi Ranking.

Zmiana ta spowoduje przede wszystkim bardziej wyrównane pod względem poziomu składy grup. Nadal nie będziemy ustalać składów na podstawie „koncertu życzeń” – jedyne kryterium to wcześniejsze wyniki.

 

Wstępnie też zadeklarowaliśmy terminy poszczególnych maratonów. Od razu też powiem, że lista maratonów może ulec znaczącej zmianie ponieważ ponownie chcielibyśmy mieć w cyklu z maratony z Pomorza. Być morze już w grudniu coś więcej na ten temat będzie można napisać.

7 grudnia planujemy kolejne robocze spotkanie tym razem w Wolsztynie.

Wstępny kalendarz maratonów wygląda następująco:

18 kwietnia    – Śrem;

9 maja             – Wolsztyn;

30 maja           – Koźmin Wlkp.;

7 czerwca       – Łask;

21 czerwca     – Pabianice;

25 lipca           – Zieleniec;

29 sierpnia     – Choszczno;

(prawdopodobnie 6 września – Zduńska Wola)

Zakończenie Pucharu Polski w Maratonach Szosowych 2019

31 sierpnia 2019 w Choszcznie zakończył się Puchar Polski w Maratonach Szosowych 2019.

Poniżej przestawiamy listę osób, które zostały z tej okazji udekorowane:

A. Puchar Polski Kobiet OPEN:

1 Izabela Tamiłowska
2 Iza Włosek
3 Iwona Jankowska
4 Magdalena Skowrońska
5 Anna Bielawska
6 Małgorzata Szalewicz

B. Puchar Polski Mężczyzn OPEN:

1 Henryk Bętlewski
2 Szymon Koziatek
3 Stanisław Dołmat
4 Stanisław Szczesny
5 Mariusz Staszak
6 Adam Jaros

C. Kategorie wiekowe:

K1 – szosa
1 Sandra Lehmann
K2- szosa
1 Magdalena Skowrońska
K3- szosa
1 Izabela Tamiłowska
K4- szosa
1 Iza Włosek
2 Anna Bielawska
3 Katarzyna Jocher
K6- szosa
1 Iwona Jankowska
2 Irena Łańcucka
M1- szosa
1 Adrian Sosnowski
2 Kamil Dzierżawski
M2- szosa
1 ANDRZEJ WARSZEWSKI
2 DOMINIK WARSZEWSKI
3 Konrad Majewski
M3- szosa
1 MATEUSZ DANIELSKI
2 Michał Ryszewski
3 Łukasz Szrubkowski
M4- szosa
1 Szymon Koziatek
2 Adam Jaros
3 Przemek Zawada
M5- szosa
1 Henryk Bętlewski
2 Stanisław Szczesny
3 Mariusz Staszak
M6- szosa
1 Stanisław Dołmat
2 Ryszard Głowacki
3 Krzysztof Łańcucki
M7A- szosa
1 Jan Wesołowski
2 Andrzej Kot
3 Tadeusz Habaj
M7B- szosa
1 Franciszek Gustowski
2 Tadeusz Zagdański
3 Zygmunt Matejczuk

D. Mały Puchar Polski:

dystans MEGA kobiet
1 Magdalena Skowrońska
2 Anna Bielawska
dystans MINI kobiet
1 Katarzyna Jocher
2 Renata Bętlewska
3 Alicja Krzanowska
dystans MEGA mężczyzn
1 Leszek Wuziak
2 Dariusz Malinowski
3 Gerard Skalski
dystans MINI mężczyzn
1 Paweł Similak
2 Remigiusz Rolski
3 Krystian Bałamącek