Regulamin

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH 2023

 1. CEL MARATONÓW
 • Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
 • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
 • Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
 • Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
 • Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
 • Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: pl.
 • Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłączniena najkrótszym dystansie danej  imprezy .
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: pl.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

 • Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany komunikatem technicznym organizatora. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem minimum dwa numery startowe, z czego jeden przypinany na kierownicy, drugi na sztycy pod siodełkiem. Ewentualny trzeci na tylnej (dolnej) części koszulki. Liczbę i sposób umieszczenia numerów określi każdy organizator w swym komunikacie technicznym.
  Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
 • Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
 • Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 • Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i rowerów innych.
 1. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
 • Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
 • Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
 • Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
 • Pomiar czasu.
 • Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
 • Koszulka liderki i lidera w klasyfikacji OPEN.
 • Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii.
 • Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii.
 • Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień lub nagród.
 1. KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW
 • Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

–  M1         od 16 do 17 lat (roczniki 2005 i 2006)

– M2         od 18 do 29 lat (roczniki 2004 do 1993)
– M3         od 30 do 39 lat (roczniki 1992 do 1983)
– M4         od 40 do 49 lat (roczniki 1982 do 1973)
– M5         od 50 do 59 lat (roczniki 1972 do 1963)
– M6         od 60 do 69 lat (roczniki 1962 do 1953)

– M7A      od 70 do 74 lat (roczniki 1952 do 1948)

– M7B       od 75 do 79 lat (roczniki 1947 do 1943)

– M8          od 80 lat wzwyż (roczniki 1941 i starsze)

 • Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

–  K1         od 16 do 17 lat (roczniki 2005 i 2006)

– K2          od 18 do 29 lat (roczniki 2004 do 1993)
– K3          od 30 do 39 lat (roczniki 1992 do 1983)
– K4          od 40 do 49 lat (roczniki 1982 do 1973)
– K5          od 50 do 59 lat (roczniki 1972 do 1963)
– K6          od 60 do 69 lat (roczniki 1962 do 1953)

– K7          od 70 lat wzwyż (roczniki 1952 i starsze)

 1. Rodzaje rowerów:
  a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
  b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
  c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
  d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
  e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,
  f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond, oraz wspomaganych napędem elektrycznym (wyjątek patrz ppkt.g);
 1. g) Organizator maratonu może dopuścić podpórki czasowe jedynie dla dystansu Ultra.
 1. PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH
 1.  Maratony będą rozgrywane na następujących dystansach, których ilość na poszczególnej imprezie określa jej organizator:
  a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie.
  b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
  c) GIGA MARATON – dystans do 300 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
  d) ULTRA MARATON – dystans powyżej 300 km (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
 1. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg. wzoru:
  pkt = (czas zwycięzcy / (podzielić na) czas uczestnika) x WD
  Współczynniki WD :
DYSTANS Współczynnik WD
Mini Maraton 1000
Mega Maraton 2000
Giga Maraton 3000
Ultra Maraton 4000
 1. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
 2. Do klasyfikacji generalnej cyklu zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w połowie plus jednym (50 proc. + 1maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu – w najlepszych dla zawodnika maratonach.
 3. Do klasyfikacji generalnej dla poszczególnych dystansów w cyklu zalicza się punkty zdobyte w 50%+1 najlepszych dla uczestnika maratonów cyklu.
 4. W wynikach końcowych całego cyklu uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum 50%+1 maratonów.
 5. Istnieje możliwość zmiany ilości  maratonów zaliczanych do cyklu w trakcie jego trwania. Stąd też działanie 50%+1 może oznaczać dla 8 maratonów – 5, dla 7 maratonów – 4, dla 6 maratonów również 4.

VII. GRUPY STARTOWE

 1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w grupach o liczebności do 15 osób.
 2.  Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów szosowych i innych. Organizator ma prawo w odrębnych grupach startowych rozlokować same Panie. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator maratonu.
 3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych, mogą być łączeni
  w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu
  na dany maraton.
 4. Dla osób zgłaszających chęć startu w grupie (dotyczy tzw. grup towarzyskich) z określonymi zawodnikami organizator może dopuścić ich do wyścigu, lub przeprowadzić odrębny wyścig, jednak ich wyniki oraz wyniki wszystkich osób z tej grupy nie będą zaliczone do klasyfikacji pucharowej.
 5. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny, a jego wysokość (oraz terminy wpłat) jest określona w komunikacie technicznym danego maratonu.
 2. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.
 1. RUCH DROGOWY
 1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 1. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI
 1. Zwycięzcami Pucharu Polski będą:
 • w kategorii OPEN Panie i OPEN Panowie osoby z miejsc od 1 do 6;
 • w kategoriach wiekowych, z uwzględnieniem rodzaju roweru będą osoby (odrębnie Panie i Panowie), które zgromadzą największą ilość punktów w minimum 50%+1 startów i zajmą miejsca od 1 do 3.
  1. Zwycięzcami Małego Pucharu Polski dla dystansu Mini, oraz Mega będą osoby które wzięły udział w minimum 50%+1 maratonach na dystansie Mini lub na dystansie Mega i zajęły miejsca od 1 do 3, jedynie w klasyfikacji Open Panie i Open Panowie.
  2. Do klasyfikacji końcowej uwzględnia się najlepsze wyniki uzyskane na danym dystansie w 50%+1 maratonach.
  3. Do Rankingu Wszechczasów wlicza się wszystkie zdobyte w cyklu punkty.
  4. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za rok 2023 zorganizowane zostanie w terminie i miejscu określonym odrębnym komunikatem.
 1. KARY

Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.

 1. Kary wymienione w p.pkt a. – d. wymierzane są przez organizatora maratonu, w p.pkt e. – f. wymierzane są przez Zgromadzenie Organizatorów.
 2. Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.

XII. PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, jednak nie później niż do czasu rozpoczęcia oficjalnego zakończenia imprezy i rozpoczęcia dekoracji o godzinie wskazanej w harmonogramie.
 2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
  Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane: systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) lub strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg, lub oboma ww. jednocześnie tzn. systemem pasków i strzałek. O wybranej formie oznaczenia trasy organizator poinformuje uczestników imprezy.
 9. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.